Nuorten Exitin toiminnan taustaa

Nuorten Exit aloitti työnsä vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Exit-hankkeena. Tavoitteena tuolloin oli kehittää toimintamalli ennaltaehkäisemään nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua, erityisesti vastikkeellisen seksin muodossa. Kyseessä oli alusta alkaen pioneerityö, mikään muu taho Suomessa ei tehnyt vastikkeellista seksiä ennaltaehkäisevää työtä.

Nuorten Exitin työtä kehitettiin kokeilemalla erilaisia työmuotoja. Hyvin pian todettiin, että esimerkiksi ryhmätoiminta ei vetänyt nuoria. Sen sijaan ymmärrettiin, että verkossa tehtävä työ oli avainasemassa. Erilaiset verkkofoorumit ja sosiaalisen median sovellukset olivat myös paikkoja, joissa nuoret kohtasivat seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä. Myös jalkautuminen nuorten suosimille julkisille paikoille todettiin tärkeäksi työmuodoksi.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja vastikkeellinen seksi vakiintuivat termeiksi

Nuorten Exitin työn edetessä vakiintuivat myös termit, joilla ilmiöistä puhuttiin. Monet nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvat häirinnän ja hyväksikäytön muodot yhdistettiin käsitteen ’seksuaalinen kaltoinkohtelu’ alle. Termi kattaa sekä laissa kriminalisoidut seksuaalisen hyväksikäytön muodot että muut nuorten omia rajoja rikkovat tilanteet. Seksin ostosta nuorilta alettiin käyttää termiä ’vastikkeellinen seksi’, joka kuvaa hyvin nuoriin kohdistuvan seksinoston ja seksinostoyritysten luonnetta. Sittemmin termi on vakiintunut osaksi viranomaisten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttämää termistöä.

Nuorten Exitin rahoitus vakinaistettiin 2014

Vuonna 2013 Nuorten Exit sai Raha-automaattiyhdistyksen Vaikuttavaa! –palkinnon, joka myönnettiin kolmelle RAY:n rahoittamista n. 90 hankkeesta. Seuraavana vuonna Nuorten Exitin rahoitus vakinaistettiin.

Vuonna 2014 Nuorten Exit sai RAY:ltä projektirahoituksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Keväällä 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nuorten Exitille projektirahoituksen ennaltaehkäisevän verkkotyön kehittämiseen. Projektin myötä kohderyhmän nuoret ovat olleet osallisina verkkotyön kehittämisessä ja verkkotyön muotoja ja sisältöjä kehitetään mahdollisimman hyvin nuoria palvelevaan muotoon.

Nuorten Exitiä rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla ja koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry.

Nuorten Exitin työmuodot 2020

Nykyisin Nuorten Exitissä on monenlaisia työmuotoja. Verkkotyön lisäksi tehdään ennaltaehkäisevää työtä mm. kouluvierailuilla ja koulutuksilla. Ennaltaehkäisevän työn rinnalle on noussut myös asiakastyö: yhä useammat nuoret ja nuoret aikuiset ottavat yhteyttä Nuorten Exitiin verkon kautta. Nuorten Exit myös kouluttaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, mm. lastensuojeluviranomaisia ja kirkon erityisnuorisotyöntekijöitä. Koulutukset ovat olleet tärkeitä vuorovaikutuksen paikkoja, jossa kentältä nousseet huolenaiheet yhdistyvät tunnistamiseen ja puheeksiottoon keskittyvässä koulutuksessa.

 

Ennaltaehkäisevä työ

 • verkkotyö
 • kouluvierailut
 • koulutukset

Asiakastyö

 • nuorille ja läheisille
 • verkossa
 • anonyymisti

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • tiedottaminen
 • poliittinen lobbaus
 • yhteistyö viranomaisten kanssa

Vapaaehtoistyö

 • kouluvierailut
 • kampanjat
 • tapahtumat
 • vaikuttamistyö