Tiedosta, tunnista ja toimi!

On tärkeää, että nuorten parissa työskentelevät aikuiset tietävät, mistä seksuaalisessa kaltoinkohtelussa ja vastikkeellisessa seksissä on kysymys. On aikuisten vastuulla keskustella aiheesta nuorten kanssa ja tunnistaa kaltoinkohtelua kohdannut nuori. Nuoren kanssa työskentelevän tulisi myös tietää, kuinka seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannutta nuorta voi auttaa ja mihin nuoren voi ohjata eteenpäin.

Jos teet työtä nuorten parissa, mieti, miten voit tehdä ennaltaehkäisevää työtä nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun torjumiseksi. Puhu aiheesta nuorten kanssa, herätä keskustelua, ole käytettävissä. Voit myös konsultoida Nuorten Exitiä tai tilata meidät vierailulle kouluun tai nuorisotalolle, jos seksuaalisen kaltoinkohtelun teema mietityttää. Ottamalla aiheen esiin viestit nuorelle, että olet turvallinen aikuinen, joka kestää puhua ja kuulla seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Asiaa voi lähestyä elokuvien, ajankohtaisten uutisten tai tehtävien kautta.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiotto on jokaisen nuorten parissa toimivan velvollisuus

Asian esiinotto tulee tehdä turvallisessa ja rauhallisessa tilanteessa. Kerro nuorelle olevasi huolissasi hänen hyvinvoinnistaan. Älä syyllistä, tuomitse tai painosta nuorta. Jos nuori kertoo sinulle kaltoinkohtelun kokemuksesta, kiitä ja kerro, että olet hänen tukenaan. Älä vähättele nuoren kokemusta. Jo yksittäinen lempeä kohtaaminen voi olla hoitava ja auttaa nuorta jaksamaan eteenpäin. Jos tapahtunut on rikos, kerro nuorelle velvollisuuksistasi ilmoittaa asiasta eteenpäin. Kerro mitä lastensuojelu ja rikosilmoitus tarkoittavat, viranomaisten tarkoitus on tukea ja selvittää nuoren tilannetta.

Jos huoli nousee tiimissä, miettikää yhdessä, kuka ja milloin, ottaa asian puheeksi. Sopikaa yhdessä asian eteenpäinviemisestä ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Muista myös ilmoitusvelvollisuus

Vuoden 2012 alusta alkaen lastensuojelulaki on velvoittanut tekemään poliisille ja lastensuojeluviranomaisille ilmoituksen alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikosepäilystä. Jo siis aavistus tai huoli nuoresta riittää täyttämään velvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä ammattilaisia, kuten opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä ja lastensuojelun työntekijöitä.

Tutustu verkossa nuoria kohtaaville työntekijöille suunnattuun ohjeistukseen lastensuojelu- ja rikosilmoitusvelvollisuudesta.

 • Lakimuutoksen jälkeen muun muassa lastensuojeluviranomaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he saavat työssään tietoa joka herättää epäilyn lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.
 • Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat mm. raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta sekä lapsen houkuttelemisen seksuaalisiin tarkoituksiin.
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tahoja, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Vastuu kuuluu siis muun muassa opettajille, lääkäreille ja kouluterveydenhoitajille. (Lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt.)
 • Jos työntekijä ei ole varma siitä, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus, on hyvä viipymättä konsultoida poliisia. Konsultoidessa ei tarvitse antaa nuoren tietoja.
 • Poliisille ilmoittamisen lisäksi tapauksista on tehtävä erillinen lastensuojeluilmoitus, jotta myös lapsen/nuoren lastensuojelun tarve voidaan arvioida. Lastensuojelu takaa nuorelle ja perheelle tuen tapahtuneen käsittelyyn.
 • Ammattiin perustuvat salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Suomen laki takaa jokaiselle seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

Suomen lain on tarkoitus taata nuorelle seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja rauha kehittyä ja kasvaa rauhassa. Laki suojaa nuoria erilaiselta seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Laissa määritellyt rikosmuodot ovat seuraavat:

 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Suojaikäraja suojaa alle 16-vuotiaita aikuisten heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta. Se tarkoittaa, että aikuinen ei voi olla alle 16-vuotiaan nuoren kanssa minkäänlaisessa seksuaalisävytteisessä suhteessa. Tämä tarkoittaa fyysisen kontaktin lisäksi myös esim. netissä tapahtuvaa seksuaalissävytteistä viestittelyä. Suojaikäraja on korkeampi (18 v.), jos vanhempi osapuoli on esim. nuoren valmentaja tai nuori on muuten alisteisessa asemassa aikuiseen nähden. Suojaikärajan ei ole tarkoitus rajoittaa nuorten keskinäisiä seurustelusuhteita.
 • Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Teko on törkeä, jos rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena törkeä.
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Tarkoittaa taivuttamista sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai pakottaminen alistumaan sellaisen teon kohteeksi.
 • Raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Myös sukupuoliyhteys henkilön kanssa, joka ei pysty ilmaisemaan tai muodostamaan tahtoaan tai puolustamaan itseään, esim. tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia.
 • Törkeä raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa raiskausta, joka kohdistuu alle 18-vuotiaaseen, on erityisen julma tai nöyryyttävä tai aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.
 • Pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sen yritys: Tarkoittaa pakottamista seksuaaliseen tekoon, joka loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.
 • Seksuaalipalvelun osto nuorelta tai sen yritys: Seksin ostaminen tai sen yritys alle 18-vuotiaalta nuorelta on rikos. Korvaus seksuaalisesta palveluksesta voi olla rahaa tai tavaraa, päihteitä tai jotain, jolla ei edes tarvitse olla rahallista arvoa. Vastuu on seksuaalipalvelun ostajalla tai oston yrittäjällä. Jo oston yritys on rikos.
 • Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tai sen yritys: Alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Houkutteleminen tarkoittaa ehdottamista tapaamiseen tai kanssakäymiseen, jonka tarkoituksena on seksuaalinen toiminta lapsen kanssa. Alle 18-vuotiaan nuoren houkuttelu esim. vastikkeelliseen seksiin tai esiintymään ikätasoon sopimattomaan esitykseen on myös rangaistavaa.
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen: Tarkoittaa sellaisen esityksen seuraamista, jossa alle 18-vuotias esiintyy seksuaalissävytteisesti.
 • Seksuaalinen ahdistelu: Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava, koskettelemalla tehty seksuaalinen teko, esimerkiksi rintojen kouriminen.
 • Kunnianloukkaus: On laitonta levittää toisesta sellaista tietoa tai vihjauksia, jotka aiheuttavat vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Esim. kiusaaminen voi jossain tapauksissa täyttää kunnianloukkauksen merkit.

Termien selitykset:

 • Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon.
 • Seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Voiko seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä puhua koulussa?

Meidän mielestämme asiasta voi ja pitää keskustella. Esimerkiksi yläkoulun terveystiedon tunnit 8. ja 9. luokkien oppilaille ovat loistava paikka keskustella nuorten kanssa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja jokaisen omasta arvosta.

Nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksiostoyritykset ovat todellisia ilmiöitä, johon tuhannet nuoret törmäävät omassa arjessaan. Usein tämä tapahtuu aikuisilta näkymättömissä. Isolle osalle nuorista näiden asiattomien ehdotusten maailmassa luoviminen on arkipäivää. Niihin on totuttu, ja niiden kanssa pitää jotenkin tottua pärjäämään.

Nuorten Exitin lyhyet videoelokuvat on tehty keskustelun herättäjiksi oppitunneille ja muihin sopiviin tilaisuuksiin nuorten kanssa. Ohjeet videoiden käyttöön ja purkuun sivun lopussa.

Vinkkejä aiheen käsittelyyn oppitunneilla

 • Katso videot ensin itse, ja käy läpi niiden sinussa herättämiä ajatuksia ja tunteita.  Mieti etukäteen, millaisia reaktioita ja keskustelua niistä voi luokkatilanteessa nousta. Samat kysymykset, jotka heräävät itsellesi, heräävät todennäköisesti myös nuorille.
 • Varaa tunnille aikaa vapaaseen tai ohjattuun keskusteluun, jossa olet aikuisena mukana. Anna keskustelussa tilaa nuorten omille pohdinnoille ja havainnoille.
 • Voit käyttää keskustelun herättelyyn kaikkia kolmea videota tai vain yhtä niistä.
 • Mieti, millainen käsittelytapa sopii parhaiten omalle opetusryhmällesi.
 • Haastavan aiheen käsittely saattaa toimia parhaiten pienissä ryhmissä, esimerkiksi 3-4 hengen ryhmätöinä. Ryhmien ei välttämättä tarvitse ”tuottaa” mitään, tärkeää on keskustelu.
 • Osa videoiden tarinoista on tarkoituksella avoimia. Voit antaa oppilaille tehtäväksi miettiä ryhmissä, miten tarina jatkuu. Kirjoittakaa esimerkiksi onnellinen ja onneton loppuratkaisu, ja miettikää käännekohtia: miten näihin tilanteisiin päädyttiin ja miksi?
 • Laajenna keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksiostoyrityksistä nuorten seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja heidän omiin oikeuksiinsa.
 • Varmista, että mainitset tunnin aikana tahoja jotka tarjoavat nuorille apua, jos he ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä tai ahdistelua. Voit esimerkiksi laittaa nettiosoitteita näkyviin taululle.
 • Huolehdi myös jatkokäsittelystä! Jollakin nuorella saattaa olla kerrottavaa myös yksityisesti, joten anna mahdollisuus ja aikaa siihen esimerkiksi oppitunnin jälkeen. Pidä silmäsi ja korvasi auki: olisiko sinun aikuisena syytä jatkaa keskustelua erityisesti jonkun nuoren kanssa?

Materiaalia ja tukea teeman puheeksiottoon ja käsittelyyn nuoren kanssa

Nuorten Exitissä kehitettyjä materiaaleja

Opas ammattilaiselle: Puhu, tunnista ja toimi – nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu (opas, pdf)

“Hupsista! Kuinkas se sattuikaan” – Puheeksiottamisen bingo – voit tulostaa tämän vaikka opettajanhuoneeseen tai työntekijöiden tilaan (pdf)

Vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun teeman käsittelyyn nuorten kanssa (yleisohje, pdf)

Teemailta nuorille omista rajoista ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, yli 13-vuotiaille (ohjelmarunko, pdf)

Iskurepla-peli, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit, pdf)

Hullunkuriset kohtaamiset -korttipeli, 11-13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit, pdf)

Lautapeli, teemana omat rajat ja seksuaalisuus, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelilauta, kysymyskortit, lista auttavista tahoista, pdf)

Ohjeistus nuorille suunnatun Sexting-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)

Ohjeistus nuorille suunnatun Vastikkeellisuus-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)

Ohjeistus nuorille suunnatun Seurusteluväkivalta-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)

Muiden toimijoiden materiaaleja, toimintaan nuorten kanssa

Väestöliitto: Seksuaalioikeudet nuorille (seksuaalioikeudet, pdf)

Viola ry: My space, not yours – Opas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa  (opas, pdf)

THL: Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn (opas, pdf)

asiakastyön tueksi

e-Talo: Huolilomake nuorelle väkivallan kokemusten puheeksiottoon (huolilomake, php)