Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Kuntavaalit 2021

Seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäistään kaikessa nuoria kohtaavassa työssä

Kuntavaalien lähestyessä vetoamme ehdokkaisiin, äänestäjiin ja kaikkiin kasvattajiin: laadukas, ikätasoinen ja oikea-aikainen seksuaalikasvatus on jokaisen nuoren oikeus, joka osaltaan ennaltaehkäisee seksuaaliväkivaltaa.

Olemme keränneet alle kysymyksiä, joilla voit herättää keskustelua seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä kuntavaaliehdokkaiden kanssa.

Nuorten Exitin vaaliteemat

  • Jokaisella nuorella on oikeus omia rajoja vahvistavaan ja seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevään seksuaalikasvatukseen.
  • Poliittisen päätöksenteon tulee turvata riittävä ja laadukas seksuaaliväkivaltaan perehtynyt osaaminen nuoria kohtaaviin palveluihin kuten kouluihin, nuorisotoimintaan ja viranomaistahoille.
  • Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden palveluille on turvattava riittävät toimintaresurssit ja varmistettava, että palveluja on kaikkien kuntalaisten saatavilla.

Laadukas seksuaalikasvatus ennaltaehkäisee seksuaaliväkivaltaa 

Nuorten Exitin toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Seksuaalirikosten ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn tarvitaan laadukasta seksuaalikasvatusta. Omia rajoja vahvistavaa ja muiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta korostavaa seksuaalikasvatusta tulee saada läpi elämän, erityisesti nuorena. Nuoren tulee saada kehittyä ja tutustua seksuaalisuuteen turvallisesti, oikeaa tietoa seksuaalisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta saaden. 

Puutteellista seksuaalikasvatusta saaneilla nuorilla on kohonnut riski joutua seksuaaliväkivallan kokijoiksi. Esimerkiksi seksuaalista pakottamista kokeneilla nuorilla on havaittu olevan muita huonommat tiedot seksuaalisuudesta (Kontula & Meriläinen 2007: Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa). Seksuaalikasvatus ennaltaehkäisee seksuaaliväkivaltaa sekä tukemalla jokaisen nuoren omaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta että korostamalla ymmärrystä muiden ihmisten oikeudesta määritellä omat rajansa ja antamalla oikeaa tietoa seksuaalisuudesta.

Kysy ehdokkaaltasi seuraavat kysymykset:

  1. Onko mielestäsi peruskoulun seksuaalikasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta riittävää?
  2. Pitäisikö mielestäsi jokaisessa nuoria kohtaavassa palvelussa olla seksuaalisuuteen ja seksuaaliväkivaltaan liittyvää osaamista?
  3. Miten varmistat, että kunnassasi olevat lapset ja nuoret saavat laadukasta ja riittävää seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn tähtäävää seksuaalikasvatusta?
  4. Miten varmistat, että kunnassasi seksuaaliväkivaltaa kohdanneille suunnattujen palvelujen rahoitus on turvattu?

Miksi nämä kysymykset ovat tärkeitä:

1) Onko mielestäsi peruskoulun seksuaalikasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta riittävää?

Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä seksuaalikasvatuksella on tärkeä rooli. Siihen kuuluu muun muassa oikeuksien ja velvollisuuksien, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä omista rajoista kiinni pitämisen opettelua. Vastuu seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevästä seksuaalikasvatuksesta kuuluu niin nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille kuin nuoren läheisille.

Koulu tavoittaa koko ikäluokan erilaisista taustoista tulevia nuoria, joten koulujen rooli seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevän seksuaalikasvatuksen toteuttamisessa on merkittävä. Koulut tekevät ensiarvoisen tärkeää kasvatuksellista työtä huomioimalla seksuaalioikeudet ja seksuaaliväkivallan teeman opetuksessaan. Kokemuksemme mukaan seksuaalikasvatus on kuitenkin koulukohtaisesti laadultaan ja määrältään vaihtelevaa. Laadukas seksuaalikasvatus kuuluu kaikille nuorille eikä saa olla riippuvainen yksittäisestä henkilöstä, koulusta tai paikkakunnasta. Omien rajojen tulisi olla osana nuoren kasvua ja kehitystä jatkuvasti, niin opiskeltavana aineena kuin arjen kohtaamisissa aikuisten kanssa. Näin nuori saa säännöllisesti kannustusta omista rajoista kiinni pitämiseen ja ikävistä kokemuksista puhumiseen aikuisen kanssa.

2) Pitäisikö mielestäsi jokaisessa nuoria kohtaavassa palvelussa olla seksuaalisuuteen ja seksuaaliväkivaltaan liittyvää osaamista?

Nuoria kohtaavien ammattilaisten seksuaalikasvatukseen ja seksuaaliväkivallan kysymyksiin liittyvää osaamista on vahvistettava. Jokaisella nuorten parissa työskentelevällä ammattilaisella tulisi olla valmius vahvistaa nuorten omia rajoja, ennaltaehkäistä seksuaaliväkivaltaa ja edesauttaa nuorten seksuaalioikeuksien toteutumista.

Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen (2018) mukaan lähes puolet tytöistä ja yli viidesosa pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuisille häpeän vuoksi. Tämän vuoksi koulujen ja muiden palveluiden ammattilaisilla tulee olla osaamista seksuaalisuuden sekä seksuaaliväkivallan puheeksi ottamiseen. Puheeksi ottaminen antaa luvan kertoa usein tabuksi mielletystä seksuaaliväkivallan aiheesta. Työnantajan mahdollistamalla lisäkoulutuksella voidaan vahvistaa ammattilaisten valmiuksia ottaa teemaa puheeksi nuorten kanssa. Koulutusta on mahdollista saada luentojen muodossa tai lukuvuoden kestävänä seksuaalikasvatuksen tai -neuvonnan lisäkoulutuksena. Koulutuksen tulee olla uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa ja sisältää oman seksuaalihistorian ja asenteiden tarkastelua.

Nuorten Exitissä tehdyssä asiakastyössä on havaittu, että nuorten kohtaamisissa vaikuttavat seksuaaliväkivaltaan liittyvät myytit ja ennakkoluulot. Omat asenteet ja ennakkoluulot on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, jotta voi keskustella nuoren kanssa seksuaalisuuteen ja seksuaaliväkivaltaan liittyvistä asioista turvallisen aikuisen roolissa. Turvallinen aikuinen ei esimerkiksi vähättele nuoren kokemusta tai vastuuta nuorta seksuaaliväkivallasta. Puutteelliset tiedot, seksuaalisuudesta puhumisen vaikeus ja pelko tilanteen huonontumisesta puheeksi otettaessa koetaan esteeksi seksuaaliväkivallasta puhumiselle. Ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta rikos- ja lastensuojeluilmoitusten tekeminen vaihtelee, eivätkä nuorten parissa toimivat ammattilaiset aina näe tilanteen vakavuutta esimerkiksi nuorten vastikkeellisen seksin tilanteissa.

3) Miten varmistat, että kunnassasi asuvat lapset ja nuoret saavat laadukasta ja riittävää seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn tähtäävää seksuaalikasvatusta?

Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on “edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” Kunnat päättävät monista kuntalaisiin suoraan vaikuttavista asioista, kuten perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

4) Miten varmistat, että kunnassasi seksuaaliväkivaltaa kohdanneille suunnattujen palvelujen rahoitus on turvattu?

Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa usein häpeän ja syyllisyyden tunteita, traumatisoi ja voi hankaloittaa nuoren elämää vielä aikuisenakin. Seksuaaliväkivallasta on kuitenkin mahdollista selvitä. Usein siihen tarvitaan läheisten ja ammattilaisten apua. Oikea tieto seksuaaliväkivallasta ja auttavista tahoista sekä empaattinen, turvallinen kohtaaminen on ensisijaisen tärkeää toipumisen kannalta. Kokijan sensitiivinen kohtaaminen koko prosessin ajan tukee toipumista ja elämässä eteenpäin pääsemistä.

Järjestöt ja kolmas sektori ovat kunnallisten toimijoiden rinnalla tärkeässä asemassa seksuaaliväkivaltaa kohdanneille suunnattujen palvelujen tuottamisessa. Jonot esimerkiksi pääkaupunkiseudulla avun piiriin pääsemiseksi ovat usein pitkiä. Auttaville tahoille tulee antaa tarvittavat resurssit, jotta tuen piiriin pääsee nopeasti. Myös työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta raskaan aiheen parissa työskentely ei kuormita liikaa ja sitä kautta hankaloita seksuaaliväkivallan kokijan avun saamista.

Tukipalvelut keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja isoimpiin kaupunkeihin. Tämä asettaa pienemmillä paikkakunnilla asuvat eriarvoiseen asemaan. Palveluita on saatava matalalla kynnyksellä paikkakunnasta riippumatta.

Jaa somessa: