Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Vastikkeellinen seksi

Vastikkeellinen seksi on yksi seksuaalisen kaltoinkohtelun muodoista. Sillä tarkoitetaan vastikkeen tarjoamista nuorelle jostain seksuaalisesta teosta.

Vastikkeena voi olla esimerkiksi raha, päihteet, tavarat tai palvelus, kuten yöpaikka. Myös esimerkiksi verkossa tapahtuva paljastavan kuvan lähettäminen jotain vastinetta vastaan määritellään vastikkeelliseksi seksiksi. Vastikkeellinen seksi ei siis välttämättä edellytä fyysistä kontaktia.  

Vastikkeellista seksiä on Suomessa tutkittu vain vähän. Ilmiö on kuitenkin lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa tunnistettu ja huomattu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä neljä prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista tytöistä sekä pojista kolme prosenttia oli kokenut rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä (Kouluterveyskysely 2019). 

Vastikkeellisen seksin tilanteisiin tulee puuttua 

Vastikkeellisen seksin tilanteissa nuori ei aina ymmärrä tulevansa kaltoinkohdelluksi, vaan saattaa kokea itse hyötyvänsä aikuisesta. Vastuu tilanteista on kuitenkin aina yksinomaan vastikkeen antavalla tai tarjoavalla aikuisella, nuoren aktiivisuudesta ja aloitteellisuudesta riippumatta. Vastikkeellinen seksi alle 18-vuotiaan kanssa on rikos, ja tilanne tulee katkaista mahdollisimman pian nuoren mahdollisista vastusteluista huolimatta. Vastikkeellisen seksin tilanteissa tekijä voi olla myös toinen nuori.  Laissa vastikkeelliseen seksiin viitataan seksuaalipalveluiden ostona tai oston yrityksenä alaikäiseltä. 

Vastikkeellinen seksi linkittyy läheisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön, eivätkä seksuaalisen hyväksikäytön ja vastikkeellisen seksin tilanteet aina olekaan erotettavissa toisistaan. Nuorelle saatetaan esimerkiksi hyväksikäyttötilanteessa tarjota esimerkiksi päihteitä, mitä voidaan pitää vastineen tarjoamisena.   

Käsite “vastikkeellinen seksi” vaatii avaamista

Asiantuntijapuheessa olisi suositeltavampaa käyttää vastikkeellisen seksin sijasta käsitettä alaikäisen kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö, kun puhutaan alle 18-vuotiaasta nuoresta (Kervinen & Ollus 2019). Nuorten kanssa keskusteltaessa vastikkeellinen seksi on usein kuitenkin selkeämmin ymmärretty käsite ja toimii hyvin keskustelunavauksena. Käsite vastikkeellinen seksi vaatii silti aina avaamista. Keskustelussa nuorten kanssa on tärkeää painottaa, että alaikäisen kohdalla on kyse seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vastuu on siis aina vastinetta tarjoavalla henkilöllä, joka tekee tilanteessa väärin nuorta kohtaan.  

Lähteet

Kervinen, Elina & Ollus, Natalia 2019. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa. 

Kouluterveyskysely, 2019. THL. Pyydetty erikseen tilastot seuraavasta indikaattorista: kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden aikana (rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä).  

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?